Het Buro

Weer Zin in School

Algemeen
Het project Weer-Zin in School is een vervolg op het inschattingstraject Beter Terug. Er wordt een kort tot middellang traject uitgezet van maximaal drie maanden. Hierin wordt er in overleg met school en het thuisfront gekeken naar het best passende vervolg.

Waarom
Het project Weer-Zin in School heeft de volgende doelstellingen:

  • Ondersteunen van het onderwijs bij het bieden van leerlingenzorg;
  • Zorgdragen voor een snelle en adequate doorverwijzing naar geïndiceerde hulpverlening.
Hoe
Afhankelijk van de ernst van de problemen kan er ingezet worden op de volgende onderdelen:
  • Het gedurende enkele maanden coachen van een leerling waarbij Het Buro regelmatig contact met de leerling onderhoudt om deze goed in beeld te houden. Hierbij wordt er intensief overlegd met het thuisfront, de school en eventuele betrokken instanties; 
  • Een mogelijkheid hierbij is dat de leerling het reguliere onderwijsprogramma volgt met uitzondering van één dag per week waarop hij/zij bij Het Buro gecoacht wordt. Gedurende deze weken wordt het gedrag van de leerling zowel in een individuele als in een groepssetting geobserveerd;
  • Het bieden van een kort begeleidingstraject waarbij er door middel van korte interventies een gedragsverandering in gang gezet kan worden. Deze interventies komen uit verschillende erkende methodieken, waaronder Tools4U en Equip;
  • Doorverwijzen naar geïndiceerde hulpverlening. Om dit op een snelle en adequate manier vorm te kunnen geven heeft Het Buro afspraken met o.a. Jeugdhulp Friesland, Accare en Mentaal Beter;
  • Het bieden van nazorg door het onderhouden van contact met zowel de leerling als de school met als doel het voorkomen van terugval.
Aanmelden
Het Samenwerkingverband Fryslân Noard (21.01) is opdrachtgever van het traject. Aanmelding gebeurd hierdoor altijd in overleg met het samenwerkingsverband.
voorjongerenbeterterugjweerjsamendromensamenscorenrmc2joranjefondssteamjoudersbeterterugoweerormc2ooranjefondssteamo
Het BURO Antillenweg 134 8931 BW Leeuwarden T 058 288 57 47 F 058 288 66 39
disclaimer
contact gegevens